Formularz zgłoszeniowy dziecka do przedszkola

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. Po jej otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

Dodatkowe informacje np. przedział godzinowy w przedszkolu /wakacje/adaptacje. Adres zamieszkania dziecka i rodziców.

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej: RODO”, informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Jedynka” C.E.L. ul. Sadowa 62, 05-800 Pruszków (nr tel.: 22 7582271 adres e-mail: kontakt@sadowajedynka.pl)
  2. Pani/Pana dane osobowe, a także dane osobowe dziecka, przetwarzane będą w celu zapisania dziecka do przedszkola oraz zawarcia umowy dydaktycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w oparciu o zawarte umowy, a także inne osoby, niebędące pracownikami Administratora, na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych nadanego przez Administratora, jeżeli dostęp do danych będzie niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań. Dane mogą być także udostępnione podmiotom publicznym, uprawnionym do dostępu do tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jednak podmioty te nie będą odbiorcami danych w świetle art. 4 pkt 9 RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy dydaktycznej, a po tym okresie do celów archiwalnych i statystycznych. W przypadku odstąpienia przez Panią/Pana od podpisania umowy dydaktycznej, Pani/Pana dane zostaną usunięte.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku podpisania umowy dydaktycznej, jest niezbędne w celach uczęszczania dziecka do przedszkola.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu zwarcia umowy dydaktycznej), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Anna Barszczewska
Dyrektor Przedszkola